รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560