โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DLTV การติดตั้งและซ่อมบำรุงจาน

ดาวเทียมให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี